Nissan

Fundación: 1932

Fundador: Yoshisuke Aikawa, Kenjiro Den, Rokuro Aoyama, Meitaro Takeuchi

Propietario: Renault 43.4%, Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi

Sitio internet: www.nissan-global.com